Konkurs na koncepcję kąpieliska nad jez. Maltańskim

Miasto Poznań – Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich w Poznaniu zapraszają do udziału w otwartym, dwuetapowym studialnym konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu istniejącej plaży miejskiej i kąpieliska na obszarze rekreacyjnym MALTA w Poznaniu.

konkurs malta - Konkurs na koncepcję kąpieliska nad jez. Maltańskim

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno–przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym obszaru przestrzeni publicznej ogólnodostępnego kąpieliska wraz z plażą i zapleczem funkcjonalnym nad Jeziorem
Maltańskim w Poznaniu. Organizator Konkursu oczekuje twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno–funkcjonalnych obszaru objętego konkursem w ramach stworzenia przestrzeni do rekreacji i aktywnego wypoczynku mieszkańców Poznania. Koncepcja powinna uwzględniać uwarunkowania krajobrazowe tego obszaru, a także przyjętą ideę całościowego rozwiązania tego kompleksu rekreacyjnego.

Forma Konkursu

Konkurs jest konkursem otwartym, studialnym, dwuetapowym, w którym Uczestnicy konkursu przesyłają zgłoszenie udziału w konkursie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami (I etap konkursu), poprzez stronę internetową konkursu. Ze
zgłoszonych tą drogą Uczestników konkursu Sąd Konkursowy wybierze 4 zespoły projektowe, które zostaną zaproszone do II etapu konkursu, do przygotowania pracy konkursowej w formie 1 planszy projektowej oraz 10-minutowej prezentacji multimedialnej. Zespoły zakwalifikowane do II etapu konkursu otrzymają zwrot kosztów udziału w konkursie. Konkurs ma charakter koncepcyjny, nie jest konkursem realizacyjnym – dla zwycięzcy nie przewiduje się zaproszenia do udziału w wykonaniu dalszych opracowań projektowych.

Terminarz konkursu

Ogłoszenie konkursu 24 października 2018 r.
Składanie zgłoszeń do konkursu (I etap) do 11 listopada 2018 r.
Zaproszenie zespołów do udziału w konkursie (II etap) 1 9 listopada 2018 r.
Składanie prac konkursowych (II etap) 14 grudnia 2018 r.
Prezentacja prac konkursowych (II etap) 17 grudnia 2018 r.
Ogłoszenie wyników konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac 19 grudnia 2018 r.

Nagrody

Każdy z czterech Uczestników zaproszonych do II etapu, za uczestnictwo w konkursie i wykonanie pracy konkursowej otrzyma wynagrodzenie o jednakowej wysokości – po 2500 zł netto.

Regulamin konkursu oraz wszelkie informacje na stronie internetowej konkursu: www.malta-konkurs.pl.

Share on FacebookShare on Google+
Wszystkie banery
grafika-ti honorujemy kartę dużej rodziny Grafika, Poznańska Karta Turystyczna oferta dla seniorów
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Malta
ul. Wiankowa 3
61-131 Poznań
tel. (61) 876 60 11
fax. (61) 876 51 21
yt
Menu